• Firma Eksploterm Sp. z o.o. posiada Certyfikat dla Przedsiębiorców nr FGAZ-P/12/0258/17 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Warszawa.
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr SBPKV002723P – zdolność do ochrony informacji niejawnej oznaczonych klauzulą POUFNE
  • Pracownicy Eksploterm Sp. z o.o. zarejestrowani są w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków – wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
  • Pracownicy Eksploterm Sp. z o.o. posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, dozoru w grupach: G1, G2, G3
  •  Pracownicy Eksploterm Sp. z o.o. posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej 
  • Eksploterm Sp. z o.o. posiada koncesję nr L-0134/21 na Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.